Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017: Koivusaari, kävelykeskusta ja paljon muuta

Koivusaaren kaava ja liikennesuunnitelma olivat kokoomuksen pyynnöstä pöydällä vaalien yli. Olen edelleen sitä mieltä, että se on huono, koska valtava ramppi tuottaa huonoa kaupunkia. Käytännössä olemme ELYn panttivankina, joka ei suostu muuttamaan katuluokitusta siten, että saisimme moottoritierampin tilalle katumaisemman ympäristön. Aion kannattaa palautusesitystä ja ellei kukaan muu ole sitä tekemässä, tehdä sen itse. Lisäksi aion ehdottaa, että liikenneratkaisussa estetään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren katuverkkoon.

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma

Hienoa, että tärkeästä asiasta on laadittu periaatesuunnitelma. Sisältää erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja viihtyisämmän keskustan rakentamiseen. Kaivokadusta voisi tehdä joukkoliikennekadun tai Espojen kohdalla miettiä kaistojen määrää. Oleellista on tässäkin se, että suunnitelmat laaditaan niin, ettei alemmalle katuverkolle valu asumista haittaavaa liikennettä.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

On aika uudistaa Helsingin maanalainen yleiskaava. Nyt varaudutaan kalliotilan hyödyntämiseen ja sovittamaan yhteen erilaisia toimintoja. Kaupunkirakenteen tiivistyessä myös paine tilojen hyödyntämiselle maan alla kasvaa. Östersundomin alue liitetään osaksi maanalaista yleiskaavaa.

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet

Koko toteuttamisohjelmasta päätetään loppuvuonna. Bulevardeista ensimmäiset ovat Vihdintie ja Tuusulanväylä, koska näistä liikenneviranomaiset eivät ole valittaneet. Lisäksi lähdetään toteuttamaan Malmin lentokentän aluetta, Jokeriin kytkeytyviä alueita Latokartanossa sekä Roihupellossa, Laajasalon kaupunkibulevardin Yliskylän-osa sekä valitettavasti Vartiosaari. Myös Puotilanrannan ja Rastilan muodostama merellinen kokonaisuus etenee.

Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

Telakkarannan konepaja ja telakkakonttori, joista tulee palvelu-, liike- ja toimitiloja sekä kuivatelakka-allas, joka liitetään osaksi Telakkarannan julkisia ulkotiloja. Kuivatelakka-allas suojellaan ja siihen mahdollistetaan pienimuotoinen telakkatoiminta tai altaan täyttäminen vedellä ja perinnelaivojen sijoittuminen alueelle.

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

600 asukasta, Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolassa. Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katualueita. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot, muistutuksia (15 kpl) ja kirjeitä (4 kpl). Huomautukset kohdistuivat mm. meluntorjuntamääräyksien ja hulevesimääräyksien täsmennyksiin, kulttuuriympäristön säilyttämiseen, kaavamuutoksen suunnittelulähtökohtiin ja tavoiteisiin, ehdotetun kerrostalorakentamisen ja Pirjontien moottoriajoneuvoliikenteen vastustamiseen, liikennejärjestelyihin ja liikenneturvallisuuteen ja olemassa olevien puistoalueiden tonttimaaksi osoittamisen vastustamiseen. Vastaavasti Raide-Jokeria ja siihen liittyvää kaupungin täydennysrakentamista kannatettiin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia näiden huomautusten pohjalta.

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin tarkistettu asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

mahdollistaa Raide-Jokerin toteutuksen Pitäjänmäentien katualueella, Patterimäen alittavassa tunnelissa sekä Patterimäen länsipuolisella lähivirkistysalueella. Sisältää myös katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden jalankulku- ja pyöräilyn alikulkureitin, jossa kulkee sekä virkistystie että Mätäjoen purouoma. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot ja muistutuksia (9 kpl)). Esitetyt huomautukset kohdistuivat Raide-Jokerin linjaukseen ja sen rakentamisen haittavaikutuksiin ympäröiviin arvokkaisiin viher- ja suoja-alueisiin, Pajamäenojan kalakantaan sekä studiotilojen olosuhteisiin viereisellä teollisuusalueella. Melu- ja suojelumääräyksiin esitettiin tarkennuksia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ulkoilureittien säilymiseen yhtenäisinä ja helppokulkuisina, radan lähiympäristön maisemoimiseen istuttamalla uusia puita, Vermon pysäkin käyttöönottoon sekä kaavamerkintöjen puutteellisuuksiin kaavakartassa. Lisäselvityksiä pyydettiin perustettavalle luonnonsuojelualueelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen vähentämisestä, Pitäjänmäentien pysäkin liikennejärjestelyistä sekä liito-oravien mahdollisesta levittäytymisestä vuoden 2016 jälkeen. Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2025 karttarajausta Patterimäen kohdalla pyydettiin liitettäväksi kaava-selostukseen. Kaava-alueen teollisuustontin käyttötarkoitusta esitettiin muutettavaksi. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia näiden pohjalta.

Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu, Laajasalontie) tarkistettu asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

Laajasalon kauppakeskuksen alue, joka sijaitsee pohjoisessa Yliskylässä. Asemakaavan muutos mahdollistaa raitiotien rakentamisen kantakaupungista Yliskylään sekä täydennysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa. 800-900 uutta asukasta. Työpaikkojen lisäys on 340–390. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot, muistutuksia (8 kpl) ja kirje (1 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat uuden kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen ominaisuuksiin, nykyisen Laajasalontien kaupunginosaa jakaviin vaikutuksiin ja niiden korjaamiseen, uudisrakentamisen ympäristöön sovittamiseen, täydennysrakentamisen määriin, korttelin 49036 tontin 6 itäisimmän rakennuspaikan sijaintiin ja korkeuteen, Yliskylän puistokadun luonnonvaloon, LHA-korttelialueen määräyksiin, Haltiamännyn torin määräyksiin, Laajasalontien kadun varren toimintoihin, kauppakeskuksen näkyvyyteen Laajasalontielle, kauppakeskuksen korttelin palvelutasoon ja keskuksen saavutettavuuteen, katupuuston merkityksiin, liikenneturvallisuuteen, liikenteen välityskykyyn ja sujuvuuteen, jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksiin suunnittelualueella, Kiiltomadonpolun siltaan, Kuvernöörintien toimintoihin välillä Reposalmentie–Sarvastonkaari, ajoneuvoliittymien mahdollisuuteen Laajasalontieltä kauppakeskuksen kortteliin, Yliskylän puistokadun väliaikaiseen bussiliikenteeseen, raitiotien rakentamiseen, Yliskallion alueen autopaikkojen korttelialueen 49050/1 naapuriin rakentamiseen, Europan E14 -arkkitehtuurikilpailuun, vuorovaikutukseen sekä kaavamuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia.

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet Suunnitteluperiaatteet koskevat Kulosaaren keskiosan kerrostaloaluetta. Korttelialueet ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa alueen puisto- ja katualueet sekä kolme asuinrakennusten tonttia. Ensimmäisessä vaiheessa kannustetaan kerrostaloalueen nykyisten tonttien tehokkuuden nostoon. Tämä tehdään korottamalla nykyisiä rakennuksia ja uudisrakennuksilla. Yksityisen omistuspohjan takia aloite suurimpaan osaan kaavamuutoshankkeita täytyy tulla taloyhtiöiltä. Ainoa merkittävä rajoitus rakentamiseen on rakennusten maksimikorkeus, jonka ei haluta nousevan yli kahta kerrosta Kulosaaren nykyisiä korkeimpia rakennuksia korkeammaksi. Tavoitteena on myös parantaa kaupunkitilaa ja mahdollistaa lisärakentaminen pienillä puistoalueilla suunnittelualueen erityisesti kehitettävillä paikoilla. Kyösti Kallion tie ostoskeskuksen ympäristössä ja metroaseman ympäristö molemmin puolin Itäväylää ovat Kulosaaren keskeisimpiä paikkoja ja kaipaavat kävely-ympäristön ja katutilan parannusta. Kyösti Kallion tien varrelta voidaan tutkia rakentamiseen pieniä puistoalueita, jotka eivät liity tärkeisiin viheraluekokonaisuuksiin. Tärkeimmät yhtenäiset puistokokonaisuudet säilytetään virkistysalueina. Ostoskeskuksen meneillään oleva kehittäminen tukee tavoitteita ja tuo palveluille uusia käyttäjiä. Pysäköintipaikat rakennetaan ensisijaisesti tonteille ja kadunvarret varataan asiointi- ja vieraspysäköintiin.

Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) asemakaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville ja liikennesuunnitelma

Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason liiketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla kolmella 5–7-kerroksisella asuinkerrostalolla. Samalla ostoskeskuksen edustan pysäköintipaikat muutetaan suuntaispysäköinniksi, koululle tulee saattopaikka ja suojateitä korotetaan. Asukasmäärän lisäys on noin 170. Lautakunta palautti aikaisemmin asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että koko ostoskeskuksen voi purkaa ja rakennusmassa suunnitellaan alueella hieman tuolloin suunniteltuja vaihtoehtoja matalampana. Samalla tuli selvittää mahdollisuudet käyttää rakentamiseen tontin vieressä olevaa aluetta väestösuojan läheisyydessä. Suunnitelmaa on muutettu päätöksen mukaisesti ja tontin vieressä olevalle alueelle on tullut vireille asemakaavamuutos asuinrakennuksen rakentamiseksi.

Asukaspysäköinnin hinnan korottaminen vuosiksi 2018 – 2021

Jäi pöydälle viime kerralla, minulla ei ole esitykseen huomautettavaa.

Loppuihin liikennesuunnitelmiin joudun palaamaan myöhemmin.

Koko lista

2 kommenttia
 • Turhia katuremontteja
  25.04.2017

  Olisiko mahdollista, että Helsingin keskustan annettaisiin olla muutaman vuoden ihan ennallaan, ja käytettäisiin nekin rahat johonkin tähdellisempään. Näyttää siltä, että kaupunkisuunnitteluvirastossa on liikaa väkeä, kun koko ajan pitää olla purkamassa ja siirtämässä jotakin.

  • Elina
   25.04.2017

   Tjaa, mielenkiintoinen kysymys. Voiko kehittämisen lopettaa?