Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Äänestä naista

Äänestä naista kuntavaaleissa

Kunnat ovat suuria työnantajia, joten ponnistelu tasa-arvon eteen edistäisi tasa-arvoa koko Suomessa. Erityisesti työnantajana toimiessaan kunnat voisivat parantaa naisten asemaa merkittävästi.

Alat ovat voimakkaasti eriytyneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin. Erityisesti kunnissa naiset hoivaavat, hoitavat ja opettavat. Miehet rakentavat, suunnittelevat ja johtavat. Rakentamisessa on miehiä 92,1 % (Tilastokeskus 2014). Samaan aikaan 90 % sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on naisia kunnissa (THL:n tilastot).

Palkkaus on toinen ongelmakenttä. Yleisesti Suomessa, 31.10.2016 naisten palkkojen maksu päättyi, kun miesten jatkui vielä vuoden loppuun. Kunta-alalla naisten ansiot miesten ansioista ovat keskimäärin 86 prosenttia (Tilastokeskus, 2015). Tämä johtuu hyvin pitkälti juuri alojen eriytymisestä. Miesenemmistöillä aloilla, kuten rakentamisessa on korkeammat palkat kuin hoiva- ja kasvatustehtävissä.

Soteuudistus on tästä eriytymisestä johtuen juuri naisia koskettava uudistus. Selvitysten mukaan manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen 1.1.2019 alkaen arviolta 202 500 henkilöä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 88 % sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikesta henkilöstöstä on naisia, kunnissa 90 %. Vaikutukset voivat olla monen suuntaisia, riippuen siitä, järjestäytyykö työnantaja yksityiselle puolelle. Tärkeää olisi kuitenkin seurata muutamia asioita ja niiden kohdentumisia. Näitä ovat mahdolliset irtisanomiset, työsuhde-etujen muutokset mukaan lukien palkkojen harmonisointi sekä urakehitysmahdollisuudet.

Miten kuntalainen ja päättäjä voi vahtia tasa-arvon toteutumista omassa kunnassaan. Työkaluja on monia. Millainen tasa-arvosuunnitelma sinun kunnassasi on? Onhan osana tasa-arvosuunnitelmaa tehty palkkakartoitus? Sen tarkoituksena on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja. Kuntaliiton suositus on, että tasa-arvosuunnitelman aikajänne on valtuustokausi, se pitäisi päivittää vuosittain talousarvion yhteydessä. Toteutusta tulisi seurata osana muuta toimintaa.

Tarkista, onko kuntasi mukana Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjassa. Se tarjoaa kunnille tietoa tasa-arvon edistämisestä sekä työnantajan roolissa että palveluntarjoajana. Se on konkreettinen apuväline, joka tukee suunnittelua, päätöksentekoa ja päätösten vaikutusten arviointia sekä käytännön toteutusta. Se auttaa ymmärtämään, kuinka tasa-arvoa voidaan edistää, seurata ja arvioida kaikessa kunnan toiminnassa.

Tehdäänhän kunnassasi päätösten sukupuolivaikutusten arviointia eli suvausta? Päätökset pitää arvioida ennakkoon siitä näkökulmasta, että miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.

Lopuksi, äänestä kuntavaaleissa naista. On havaittu, että miehet äänestävät pääasiassa miestä. Naisista noin puolet äänestää naista ja puolet miestä. Tämän vuoksi miehillä on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi.

Helsingin vihreiden naisten tilaisuudessa pohdittiin tasa-arvoa kunnissa ke 9.11.2016. Tämä kirjoitus on julkaistu 10.11 Helsingin vihreiden naisten blogissa.

Äänestä naista kuntavaaleissa

1 kommentti
  • Luottamus päättäjiin mennyt
    17.11.2016

    Monet kaupunkilaiset ovat joutuneet näiden yleiskaavojen, vartiosaarien ja guggenheimien kanssa harkitsemaan uudestaan ketä äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Alkaa kohta vaan olla vaikea löytää ehdokkaita. En ole kuitenkaan huomannut, että sukupuolella olisi ollut näihin päätöksiin mitään vaikutusta.