Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2016: Hämeentieponnet ja esteettömyyttä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2016

Syksyn ensimmäinen kokous. Asialistalla Hämeentietä koskevat ponnet. Lausunto esteettömyysasetuksesta.

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. HSL ehdottaa 6,2 % hinnannousua, vaikka kustannukset nousee vain 1,2 %. Tämän arvioidaan vähentävän joukkoliikennematkoja noin kahdella prosentilla. Minusta tämä ei ole oikea suunta. Tarkastusmaksua halutaan korottaa 80 eurosta sataan. Tätäkään en haluaisi.

lausunto toivomusponnesta aurinkopaneelien asentamisesta Helsingin rakennusten katoille. Mielenkiintoinen asia joten tässä koko lyhykäinen lausunto lainauksena listalta: ”Helsingin rakennusjärjestyksessä aurinkopaneelien asentaminen ei vaadi toimenpidelupaa, suurempien aurinkoenergiajärjestelmien osalta lupamenettelyyn vaikuttavat kaupunkikuvalliset ja rakenteelliset seikat. Aurinkoenergiajärjestelmien investointikustannuksilla on suuri vaikutus niiden kannattavuuteen ja potentiaalia rajoittaa käytettävä pinta-ala. Nykyisin aurinkoenergian hyödyntäminen soveltuu parhaiten tiiviissä kaupunkirakenteessa kaukolämpöön liitetyissä rakennuksissa kiinteistökohtaisen sähkön tuotantoon sekä öljy- ja sähkölämmitteisissä asuinrakennuksissa lämpimän käyttöveden tuotantoon kesäkaudella. Aurinkopaneelien sijoittaminen rakennusten katoille on yleisesti kannatettavaa, ellei niiden sijoittamisesta aiheudu kulttuurihistoriallista, kaupunkikuvallista tai teknistä haittaa.”

lausunto toivomusponnesta energiatehokkuutta palvelevista sähkö-, lämpö- ja liikenneverkoista. ”Helen Oy:n olisi syytä jatkaa energiatehokkuutta palvelevien älykkäiden verkostojen toteuttamista uusille rakentamisalueille ja saneerattaville alueille sekä kehittää toimintaa mm. Kalasataman alueelle toteutetun älykkäästä energiaverkosta ja Suvilahden aurinkovoimalan toiminnasta saatujen kokemusten perusteella.”

lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee keskustatunnelivarauksesta luopumista. Pitää kuulemma varautua myös sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole ihan heti toteutumassa. Tästä varauksesta voisi kyllä luopua koska sen huomioiminen suunnitelmissa maksaa rahaa.

rakennuskiellon asettamiseksi Itäkeskuksen yhdelle korttelille kaavoituksen ajaksi. Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja.

lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä. Mietin, auttaako asetus esteettömyyttä. Se jonkin verran purkaa pakkoa. Esim. Luvanvaraisissa korjaus- ja muutostöissä asetusluonnos lisää harkintavaltaa. Määräyksiä poistuu mm. pientalojen kulkuyhteyksien osalta. Lausunto on huolissaan townhouseista, joiden osalta ei haluttaisi säätelyn kiristyvän. Asetuksissa on myös esteetön pääsy asuntoterassille, jonka pelätään vaikeuttavan tai lopettavan viherkattojen rakentamisen.

Lausunto Hämeentien ja yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, jossa ehdotetaan kattavan kadun parannussuunnitelman laatimista Hämeentielle. Tämä kattava kadun parantamissuunnitelma toteutuu katusuunnitelmassa. Edelleen on tarkoitus jatkaa vuorovaikutusta alueen ihmisten kanssa.

lausunto kaupunginhallitukselle Hämeentien yms. liikenesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, joka koskee liikenteen sujuvuuden huomioon ottamista jatkosuunnittelussa. Itäväylän ja Sörnäisten rantatien muutoksista valmistellaan liikennesuunnitelmaa, joka on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 aikana. Lisäksi on tutkittu uutta ajoyhteyttä Hämeentieltä pohjoisesta. Se ei kuitenkaan ole hyvä, koska sitä käyttäisi vain vähän liikennettä ja sekoittaisi reitinvalintaa.

lausunto Hämeentien yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomus-ponsista, joissa painotetaan jalankulkijaystävällisyyden ja näkövammaisten huomioon ottamista. Nämä ovat suunnittelun peruslähtökohtia. Kun liikennevalot poistuvat, poistuu myös näkövammaisten ääniopasteet. Hämeentie onkin esteettömyysluokituksessa erikoistasoa. Siksi sillä on korkeat laatuvaatimukset. Suunnitteluun otetaan mukaan näkövammaisten järjestöt.