Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lauttasaaren koululla sisäilmaongelmia!

Posted on , 0

Viime päivinä on käynyt ilmi aivan hirveitä asioita Lauttasaaren Myllykallion koululta. Allekirjoitin aktiivisten vanhempien tekemän vetoomuksen, että tilanne ei saa jatkua tällaisena. Vien osaltani asiaa eteenpäin kaupunkiin päin. Täältä löytyy myös adressi, allekirjoita!

 

VETOOMUS TERVEELLISTEN JA TURVALLISTEN KOULUTILOJEN PUOLESTA LAUTTASAARESSA

Lauttasaaressa toimii yksi suomenkielinen ala-aste, joka on tällä hetkellä Suomen suurin alakoulu reilulla 900 oppilaallaan. Oppilasmäärä Lauttasaaressa on viime vuosina kasvanut paljon ja koulussa on pyritty ratkaisemaan tilahaasteita luovin tavoin. Koulutyö tapahtuu koulussa Myllykallion koulurakennuksessa sekä neljässä paviljonkirakennuksessa ja Hedengrenin toimistotalosta vuokratussa tilassa. Tällä hetkellä Lauttasaareen rakennetaan uutta koulua, jonka odotetaan valmistuvan Vattuniemeen alkuvuonna 2020.

Myllykallion koulurakennus odottaa tällä hetkellä peruskorjausta, joka tämän hetkisen tiedon mukaan alkaa, kun uusi koulu on valmistunut. Myllykallion koulurakennus on tullut nykyisen käyttöikänsä päähän ja kaipaa toimenpiteitä välittömästi. Koulurakennuksessa käy tällä hetkellä koulua vajaa 40 % koko koulun oppilaista. Vuonna 2015 koulussa tehtiin pistemäisiä kuntotutkimusmittauksia, joissa todettiin reilusti raja-arvot ylittäviä mikrobilukemia (mm. sädesientä) osassa rakennusta. Rakennuksessa on pyritty viime vuosien aikana tekemään sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä mm. kunnostamalla kuuden luokkahuoneen ikkunat, joiden ikkunariveistä epäpuhtauksia löytyi, sekä tuomalla useampaan luokkahuoneeseen ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistuslaitteita.

Myllykallion koulun sisäilmatilanne ei kuitenkaan ole kunnossa ja toimet ovat olleet riittämättömiä, sillä oppilaiden vanhemmat ja opettajat ovat raportoineet oireiluista edelleen useissa luokissa.

Arvostamme sitä, että vuosien varrella tutkimuksia ja toimenpiteitä on tehty Myllykallion koulun sisäilman parantamiseksi. Valitettavasti tutkimuksia on tehty pistemäisesti ja näiden perusteella havaittuja puutteita korjattu, mutta edelleenkään ei ole olemassa kattavaa ja varmaa tietoa kaikkien tilojen tilanteesta ja turvallisuudesta, koska kaikkia tiloja ei ole tutkittu eivätkä tutkimukset ole olleet kattavia. Kuntoraportissa (2017 revB, s. 44) pidetään jopa todennäköisenä että mikrobivaurioita voi olla myös muualla rakennuksessa kuin jo tutkituissa tiloissa.

Vetoamme siihen, että Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusopetuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan pykälä sisältää opetuksen järjestäjiä velvoittavan säännöksen oppilaiden oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Säännös vastaa sisällöltään työturvallisuussäännöksiä ja edellyttää muun muassa, että opetukseen tarkoitetut tilat ja välineet ovat turvallisia.

Terveydensuojelulain 1 §:n 2 momentin mukaan mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimin-taa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. (Liite: Oikeuskanslerin päätös, Launeen koulun sisäilmaongelma).

Vaadimme, että Myllykallion koulurakennuksessa taataan kaikille koulun oppilaille ja opettajille turvalliset ja terveelliset tilat ja Helsingin kaupunki aloittaa välittömästi seuraavat toimenpiteet:

1. Kaupungilla on oltava syksyllä 2018 kouluvuoden alkaessa uusia ratkaisuja Lauttasaaren koulutilojen suhteen siten, että kaikille oppilaille ja opettajille voidaan osoittaa tervelliset koulutilat.

Uusia ratkaisuja voivat olla esim. yhteistyö alueen muiden koulujen kanssa, kuten joidenkin luokkien siirtäminen Lauttasaaren yhteiskoulun (LYK) tiloihin, Pajalahden koulun tilojen hyödyntäminen, tyhjien toimistokiinteistöjen ottaminen koulukäyttöön, paviljonkirakennusten rakentaminen esim. koulun piha-alueelle tai Ruukinlahden puistoon ja sen myötä ylikulkusillan rakentaminen koulurakennusten välille, jne. Toimenpiteet tämän suhteen on aloitettava välittömästi, jotta korvaavat tilat ovat käytössä heti tulevan lukuvuoden alkaessa, elokuussa 2018. Korvaavien tilojen osalta tulee varmistaa huolellisesti, että ne ovat hyvässä kunnossa ja terveydelle turvalliset.

a) Luokat, joissa on ollut jossain vaiheessa oireilua ja ne sijaitsevat oireilua aiheuttaneiden luokkien tai tutkimuksissa jo havaittujen ongelmatilojen läheisyydessä, on poistettava kokonaan opetuskäytöstä ennen peruskorjausta. Myös näiden luokkien välittömässä läheisyydessä olevat luokat/muut tilat poistetaan opetuskäytöstä uusien altistusten välttämiseksi.

b) Myllykallion peruskorjaus on aloitettava viimeistään syksyllä 2019 (aiempien suunnitelmien mukaan) ja peruskorjauksen aloittamista ei tule sitoa uuden Vattuniemen koulun valmistumiseen, vaan ne tulee tehdä toistaan riippumatta. Tämä huomoiden on aloitettava loppujen, peruskorjauksen edellytämien lisäväistötilojen kartoitus ja pikainen hankkiminen.

c) Uusi Vattuniemen koulu tulee rakentaa kunnolla ja rauhassa ilman aikataulupaineita, jotta vältytään hätiköidyn rakentamisen tuomilta jälkiseurauksilta.

2. Myllykallion koulussa tulee aloittaa välittömästi kattavat, perusteelliset ja puolueettoman tahon (RTA, SISA tai KVKT pätevöity) tekemät tutkimukset, jotka koskevat Myllykallion päärakennuksen kaikkia tiloja, myös jo remontoituja. Koska koulun peruskorjaus on tulossa parin vuoden sisällä, nyt tehtävien mittausten on oltava niin perusteellisia ja mittavia, että ne palvelevat myös peruskorjaustarveselvitystä.

Osana selvitystyötä tehdään perusteltu arvio, onko rakennus ylipäätään siinä määrin turvalliseksi peruskorjattava, että se voi peruskorjauksen jälkeenkään toimia opetuskäytössä. Mikäli on pienintäkään riskiä, että rakenteissa on sädesientä tai muuta vaikeasti poistettavaa kasvustoa, rakennuksen käyttötarkoitus opetustilana pitää kieltää ja tehdä suunnitelma uuden koulurakennuksen saamiseksi.

Mikäli päädytään siihen, että voidaan varmistaa tilojen olevan peruskorjauksen jälkeen varmasti turvalliset opetuskäyttöön, peruskorjauksen valvonta on toimitettava riippumattomien tahojen toimesta ja huolehdittava kattavasti jälkiseurannasta.

3. Ennakoivilla toimenpiteillä tulee varmistaa, että koulun tiloissa on kaikissa luokissa syksyllä 2018 riittävä ilmanvaihto koulun oppilasmäärän kasvaessa.

Helsingissä 17.4.2018

Lauttasaaren ala-asteen Vanhempainyhdistyksen hallitus
Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Lauttasaaren Kielikylpy ry:n hallitus
Hannu Rosokivi, varapuheenjohtaja, Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta
Jussi Tainio, jäsen, Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta
Mira Huusko, jäsen, Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta
Eina Moisio, Helsingin kaupunginvaltuutettu
Mia Nygård, Helsingin kaupunginvaltuutettu, Lauttasaaren Kokoomuksen pj.
Ulla-Marja Urho, Helsingin kaupunginvaltuutettu